ANBI informatie

Naam instelling

Stichting Artistieke Communicatie “De Link”
beter bekend als De Link

KVK 41096839

Postadres (geen bezoekadres)
Gotenpark 56 
5037 SP
Tilburg

Doelstelling volgens de statuten 

1. De stichting heeft ten doel de kunstbeoefening op niveau, met muziek als uitgangspunt, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in een open sociëteit een intensief contact tussen zowel scheppende als uitvoerende kunstenaars te bevorderen, daar ruimte te scheppen voor een wezenlijke ontmoeting en wederzijdse beïnvloeding tussen kunstenaar en publiek en daarbij actuele en artistieke evenementen te betrekken.

Code Diversiteit & Inclusie

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid 

Peter-Jan Wagemans, voorzitter
Mayke Nas, secretaris
Jan Franken, penningmeester

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

0
    0
    Je bestelling
    Je mandje is leegVerder winkelen